Porcelain Kwan Yin Statue

Avalokiteshvara

 • 19 Chinese Dehua Porcelain 1000 Arms Avalokiteshvara Kwan-yin Guanyin Statue
 • 21 Chinese Dehua Porcelain 1000 Arms Avalokiteshvara Guan Yin Goddess Statue
 • 22'' Dehua Porcelain 1000 Arms Avalokiteshvara Kwan-yin Guanyin Statue Screen
 • 22 Chinese Dehua Porcelain 1000 Arms Avalokiteshvara of Goddess Guanyin Statue
 • 19 Chinese Dehua Porcelain 1000 Arms Avalokiteshvara Kwan-yin Goddess Statue
 • 27 Dehua Porcelain 8 Immortals 1000-Arm Avalokiteshvara Kwanyin Guan yin Statue
 • 19 Chinese Dehua Porcelain 1000 Arms Avalokiteshvara Kwan-yin Guanyin Statue
 • 22'' Dehua Porcelain 1000 Arms Avalokiteshvara Kwan-yin Guanyin Statue Screen
 • 26 Dehua Porcelain Seat 1000 Arms Avalokiteshvara of Kwan-yin Goddess Statue
 • 19 Chinese Dehua Porcelain 1000 Arms Avalokiteshvara Kwan-yin Goddess Statue
 • 19 Chinese Dehua Porcelain 1000 Arms Avalokiteshvara Kwan-yin Guanyin Statue
 • 29Dehua Porcelain 1000 Arms Avalokiteshvara Kwan-yin Bodhisattva Guanyin Statue
 • 16China Dehua Colour Porcelain Lotus 1000 Arms Avalokiteshvara Kwan-yin Goddess
 • 19 Chinese Dehua Porcelain 1000 Arms Avalokiteshvara Kwan-yin Goddess Statue
 • 19 Chinese Dehua Porcelain 1000 Arms Avalokiteshvara Kwan-yin Guanyin Statue
 • 29Dehua Porcelain 1000 Arms Avalokiteshvara Kwan-yin Bodhisattva Guanyin Statue
 • 16China Dehua Colour Porcelain Lotus 1000 Arms Avalokiteshvara Kwan-yin Goddess
 • 19 Chinese Dehua Porcelain 1000 Arms Avalokiteshvara Kwan-yin Goddess Statue
 • 19 Chinese Dehua Porcelain 1000 Arms Avalokiteshvara Kwan-yin Guanyin Statue
 • 30 Chinese De Hua Porcelain Stand Kwan-yin Guan Yin Avalokiteshvara Vase Statue
 • 19 Chinese Dehua Porcelain 1000 Arms Avalokiteshvara Kwan-yin Goddess Statue
 • 19 Chinese Dehua Porcelain 1000 Arms Avalokiteshvara Kwan-yin Guanyin Statue
 • 22 Chinese Dehua Porcelain 1000 Arms Avalokiteshvara of Goddess Guanyin Statue